REGULAMIN STAJNI CELINÓW

 

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Wszystkie osoby przebywające na terenie Stajni zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad BHP i ppoż. oraz do stosowania się do uwag właściciela, instruktora i pracowników obsługi.
 2. Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren Stajni o korzysta z jej usług, zapoznała się  z postanowieniami regulaminu i zobowiązała się do przestrzegania jego postanowień oraz  dostępnych instrukcji bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji obiektu, a także zaleceń właściciela Stajni oraz osób przez niego upoważnionych.
 3. Właściciele koni, osoby biorące udział w zajęciach rodzice osób niepełnoletnich biorących udział w zajęciach oraz osoby towarzyszące powinni zdawać sobie sprawę z ryzyka jakie niesie kontakt z dużym i płochliwym zwierzęciem, jakim jest koń. Właściciel Stajni nie bierze odpowiedzialności za wypadki związane z nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz za zdarzenia losowe powstałe podczas zajęć/jazd/turnusów, jak również za rzeczy pozostawione na jej terenie lub bez opieki.
 4. W związku z tym, iż jeździectwo należy do grupy sportów podwyższonego ryzyka, zaleca się wykupienie dodatkowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
 5. Na terenie Stajni surowo zabrania się palenia papierosów oraz wchodzenia do pomieszczeń z otwartym ogniem.
 6. Na terenie Stajni obowiązuje bezwzględny zakaz picia alkoholu, spożywania innych środków odurzających oraz jazdy konnej pod ich wpływem.
 7. Na terenie budynku Stajni nie mogą przebywać osoby nietrzeźwe.
 8. Przebywanie na terenie Stajni oraz korzystanie z obiektów (krytych ujeżdżalni, stajni, siodlarni itp) odbywa się w godzinach od 7.00 do 21.30. Zasada ta obowiązuje również w przypadku wizyt kowali, weterynarzy itp. Wyjątkami są wyjazdy na zawody bądź sytuacje zagrażające życiu lub zdrowiu konia.
 9. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie Stajni tylko pod opieką osób dorosłych lub za ich wiedzą i pozwoleniem za co opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność.
 10. Z jazd mogą korzystać dorośli, dzieci i młodzież, pod warunkiem złożenia własnoręcznie podpisanego oświadczenia o jeździe na własną odpowiedzialność. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpisują rodzice lub prawni opiekunowie.
 11. Podczas jazdy konnej osoby niepełnoletnie moją obowiązek używania kasku ochronnego i kamizelki ochronnej.
 12. Obsługa Stajni zaleca stosowanie kasku ochronnego oraz kamizelki wszystkim osobom jeżdżącym konno.
 13. W Stajni można się zbliżać wyłącznie do wyznaczonych koni, zabrania się podchodzenia do innych koni oraz karmienia ich bez zgody instruktora.
 14. Nie wolno wchodzić na padoki, do boksów, na ujeżdżalnię oraz halę bez pozwolenia instruktora.
 15. Na terenie Stajni oraz w obrębie ujeżdżalni nie wolno biegać ani krzyczeć. Może to spowodować spłoszenie się zwierzęcia.
 16. Osoby korzystające z ujeżdżalni czy hali, zobowiązane są do posprzątania odchodów po swoich koniach.
 17. Na teren Stajni Dozwolone jest wprowadzanie psów nieagresywnych na smyczy pod całkowitą opieką właściciela. Powinien on dopilnować, aby psy nie płoszyły koni oraz nie załatwiały się na terenie budynku stajni (boksy, paszarnia). W razie potrzeby nakazuje się sprzątanie odchodów.
 18. W razie umyślnego okaleczenia konia, uszkodzenia sprzętu jeździeckiego, pomieszczenia bądź urządzeń Stajni sprawca ponosi odpowiedzialność materialną (oraz ewentualnie karną) za wyrządzoną szkodę zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 19. Każdy klient przyprowadzający osoby spoza ośrodka odpowiada za ich zachowanie.
 20. Na terenie Stajni obowiązuje zasada gaszenia oświetlenia i wyłączania zbędnych odbiorników energii elektrycznej przy opuszczaniu pomieszczeń oraz zachowania umiaru w korzystaniu z wody.
 21. Właściciele prywatnych koni zobowiązani są do ubezpieczenia konia oraz siebie we własnym zakresie.
 22. Na terenie Stajni należy przestrzegać porządku i czystości, sprzątać po sobie i po koniu.

 

B. REGULAMIN JAZD STAJNI CELINÓW

 

 1. W lekcjach jazdy konnej mogą uczestniczyć dzieci od 6-go roku życia. W przypadku oprowadzania na kucach dzieci od 3-go  roku życia.
 2. Podczas prowadzenia jazd rekreacyjnych lub treningów zabrania się chodzenia po placu do jazdy.
 3. Jeździec, który przychodzi na pierwszą jazdę w Stajni Celinów i nie posiada żadnych dokumentów potwierdzających swoje umiejętności zapisuje się na lonżę lub jazdę indywidualną. Prowadzący na tych zajęciach ocenia umiejętności jeździeckie każdego jeźdźca, dobiera dla niego konia i sugeruje rodzaj kolejnych jazdy (jazda na lonży, jazda samodzielna).
 4. Termin jazd ustalany jest indywidualnie z uczestnikami osobiście lub telefonicznie. Prosimy o zgłaszanie zmian terminu lub odwołania jazdy najpóźniej 1 dzień przed jazdą. Jazdy, które nie zostały odwołane z minimalnie 1-dniowym wyprzedzeniem uważa się za odbyte i powinny być opłacone lub odliczane od wykupionych karnetów.
 5. Aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa należy stosować się do poniższych zaleceń:
 • Nie wolno podchodzić do konia od tyłu bez uprzedniego zwrócenia na siebie jego uwagi głosem,
 • Nie należy zatrzymywać się bez uzasadnienia blisko zadu konia,
 • Prowadząc konia należy iść po jego lewej stronie trzymając wodze, uwiąz lub lonże przy pysku,
 • Nie karmić konia z ręki bez zgody instruktora,
 • Nigdy nie stosować przemocy wobec koni,
 • Przy podnoszeniu kończyn i myciu całego konia należy zawsze zachować szczególną ostrożność,
 • Nie wolno pozostawiać osiodłanego konia w boksie lub poza nim bez opieki.
 1. Każdy uczestnik ma obowiązek nosić w trakcie zajęć strój zgodny z wymogami bezpieczeństwa:
 • kask ochronny oraz kamizelkę (istnieje możliwość korzystania z kasków, kamizelek które są na wyposażeniu stajni)
 • zabudowane buty z gładką podeszwą i obcasem, bez protektora
 • długie spodnie bezszwowe zwężane ku dołowi (getry, bryczesy)
 • rękawiczki
 1. Jeździec zobowiązuje się do punktualnego stawienia się na zajęcia.
 2. Wskazana przez instruktora godzina, na którą ma przybyć jeździec jest godziną rozpoczęcia lekcji. Na zajęcia należy przybyć 15-30 min wcześniej by przygotować konia. Może zdarzyć się tak, że koń jest już przygotowany do jazdy, wówczas lekcja rozpoczyna się od zaplanowanej godziny.
 3. Spóźnienia na jazdy skutkują skróceniem czasu zajęć.
 4. Przewidywany czas na przygotowanie konia to ok 30 minut, w trakcie których należy:
 • Sprowadzić konia z pastwiska,
 • Dokładnie wyszczotkować konia usuwając wszelkie zabłocenia i kurz z sierści, grzywy i ogona, wyczyścić kopyta kopystką,
 • Założyć ogłowie oraz siodło.
 1. Zabrania się przypinania uwiązu do wędzidła lub innej części ogłowia. Uwiąz zawsze należy przypinać do kantara.
 2. Dzieciom i początkującym jeźdźcom w trakcie przygotowania towarzyszy i pomaga instruktor lub pomoc instruktora.
 3. Po zakończeniu jazd, o ile inny jeździec nie przejmuje konia, jeździec zobowiązany jest zadbać o konia na którym jeździł tzn. ma go odstawić do boksu, rozsiodłać, wyczyścić oraz wyczyścić sprzęt i odnieść go do siodlarni.
 4. Przejażdżki dla dzieci odbywają się zawsze w obecności rodzica/opiekuna.
 5. Wszelkiego rodzaju skaleczenia, obtarcia, urazy i kulawizny konia należy zgłaszać bezpośrednio i natychmiast prowadzącemu.

 

D. ZASADY JAZD

 

 1. W czasie jazdy uczestnik zajęć zobowiązany jest starannie wykonywać polecenia instruktora i zachowywać się tak, by nie stwarzać zagrożenia dla siebie oraz innych jeźdźców i koni.
 2. Osoby jeżdżące w tym samym chodzie w różnych kierunkach mijają się lewymi rękami (ruch prawostronny),
 3. Należy zachować odległość pomiędzy końmi w zastępie co najmniej 3m,
 4. Pierwszeństwo na ścianie mają jeźdźcy poruszający się wyższym chodem, przy jeździe swobodnej pierwszeństwo ma zastęp przed jeźdźcami indywidualnymi,
 5. Po zakończonej pracy należy odłożyć używany sprzęt na swoje miejsce.
 6. Zaleca się chwalić konia (głosem, poklepaniem w szyję) za dobrze wykonywane polecenia.
 7. Gdy nastąpi upadek któregoś z jeźdźców, wszyscy pozostali uczestnicy zatrzymują swoje konie i stosują się ściśle do poleceń instruktora.
 8. Jeżeli prowadzący zajęcia stwierdza, że koń został źle przygotowany do jazdy uczestnik zajęć zobowiązany jest dokonać poprawek. Czas poświęcony na dokonanie poprawek wlicza się w czas jazdy.
 9. Uczestnik jazdy jest odpowiedzialny za szkody powstałe w wyniku lekceważenia przez niego poleceń prowadzącego oraz koszty usunięcia tych szkód. Do szkód zalicza się min.: kontuzję uczestnika jazdy, kontuzję koni, uszkodzenie sprzętu.

 

E. REGULAMIN HALI I UJEŻDŻALNI

 

 1. Użytkowanie hali i ujeżdżalni może się odbywać w godzinach: 8:00- 21:00.
 2. Jeździec, który opuszcza halę czy ujeżdżalnię, na której nie ma już innych jeźdźców jest odpowiedzialny za zgaszenie światła oraz w przypadku hali zamknięcie jej.
 3. Przed wejściem na halę należy głośno krzyknąć „Uwaga” i czekać na odpowiedź czy można wejść.
 4. Dosiadanie, zsiadanie z koni i podciąganie popręgu muszą odbywać się na linii środkowej.
 5. Przy jeździe w różnych kierunkach, jeźdźcy wymijają się zawsze po lewej ręce (ruch prawostronny).
 6. Pierwszeństwo mają jeźdźcy:
 • jeźdźcy jadący na lewą rękę
 • jeźdźcy jadący wyższym chodem
 • jeźdźcy na pierwszym śladzie przed jeźdźcami wykonującymi figury
 • jeźdźcy jadący po liniach prostych przed jeźdźcami jadącymi po łukach (wężyk, serpentyna, koło itp.).
 1. Szczególną uwagę należy zwrócić na początkujących jeźdźców – mogą oni niezbyt dokładnie znać obowiązujące zasady poruszania się na hali lub mogą mieć kłopoty z opanowaniem konia.
 2. Wyprzedzanie na długiej ścianie jest zabronione. Należy wcześniej wykonać zakręt i wjechać w wolne miejsce na obwodzie ujeżdżalni.
 3. Jeżeli na hali znajduje się więcej niż jeden koń, przejście do stępa i zatrzymanie na pierwszym śladzie są zabronione.
 4. Konie stępujące muszą znajdować się na drugim śladzie. Zabronione jest stępowanie parami obok siebie.
 5. Jeśli na hali znajdują się inne konie, używanie głosu jako pomocy powinno być ograniczone.
 6. Lonżowanie na hali podczas jazd jest zabronione. Gdy jeżdżących jest mało można poprosić ich o zgodę na lonżowanie.
 7. Lonżowanie konia bez jeźdźca na ujeżdżalni jest zabronione. Jeśli koń lonżowany na hali uszkodzi podłoże, jeździec zobowiązany jest do naprawienia podłoża (do tego celu są przeznaczone grabie w rogu hali).
 8. Prosimy o szanowanie przeszkód na hali i ujeżdżalni:
 • nie zostawiamy drągów po treningu na ziemi, zawsze sprzątamy przeszkody i drągi po sobie, odnosimy je na stojaki,
 • w przypadku zniszczenia przeszkody (połamanie drąga, stojaka i in.) zobowiązuje się daną osobę do poinformowania o tym właściciela i ewentualnego odkupienia przeszkody.
 1. Jeźdźcom niepełnoletnim zabrania się jazdy bez kasku.
 2. W przypadku skakania przeszkód pow. 50cm jeźdźcom niepełnoletnim zabrania się jazdy nawet w kasku bez obecności trenera/instruktora.
 3. Osoby pełnoletnie również podczas jazd skokowych zobowiązane są do jazdy w kasku.
 4. Każdy jeździec zobowiązany jest do sprzątania nieczystości po swoim koniu. W tym celu na hali znajduje się specjalna szufelka oraz w narożniku pojemnik na nieczystości.
 5. Na hali i ujeżdżalni obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz palenia papierosów oraz spożywania alkoholu.

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązuje zasada uwzględniająca dobro koni, wzajemnej życzliwości i pomocy.

 

Osoby rażąco naruszające niniejszy regulamin oraz stwarzające zagrożenie dla siebie i innych mogą zostać poproszone o opuszczenie terenu ośrodka.

 

F. PENSJONAT

 

 1. Paszporty koni muszą znajdować się w depozycie Stajni.
 2. Zabrania się pozostawiania koni na korytarzach stajennych bez opieki.
 3. W porach karmienia koni i sprowadzania z padoków prosi się o nie wyprowadzanie koni na korytarz celem zabiegów pielęgnacyjnych, siodłania, kucia itp.
 4. Obowiązkiem opiekuna po zakończeniu zabiegów pielęgnacyjnych przy koniu jest uprzątnięcie po nim korytarza / myjki itp. Dotyczy to również nieczystości pozostawionych przez konia na terenie Stajni.
 5. Każdorazowo po zakończeniu treningu należy posprzątać używane przez siebie elementy (przeszkody, drągi, czworobok itp.) i odłożyć je na wyznaczone miejsce.
 6. Obowiązuje zasada czystości i porządku w szatniach i siodlarniach oraz dookoła wszystkich obiektów.
 7. Ostatnia osoba opuszczająca Ośrodek zamyka siodlarnie/pakarnie, furtkę na kłódkę.
 8. Zabrania się samowolnego korzystania z dodatkowych porcji ściółki i pasz poza przydziałem dozowanym przez pracowników stajennych. Przy chęci zmiany dawek (zmniejszeniu lub zwiększeniu) należy poinformować właściciela stajni.
 9. Wszystkie osoby niepełnoletnie mają obowiązek używania kasku podczas jazdy konnej. Jeźdźcy pełnoletni rezygnują z jego używania na własną odpowiedzialność.
 10. Zabrania się samodzielnej zmiany wyglądu szatni, boksu itp. (przykręcania wieszaków, półek, szafek itp.) Każdorazowo należy ustalić takie kwestie z właścicielem.
 11. Obiekty wykorzystujemy zgodnie z jego przeznaczeniem :
 • Puszczanie konia luzem → tylko na padoku
 • Jazda wierzchem →   na hali, ujeżdżalni
 • Używanie wody, mycie itp. → na myjce.
 1. Zabrania się wjeżdżania do stajni na koniu.
 2. Za szkody spowodowane przez konia podczas jazdy odpowiada jeździec. Natomiast za pozostałe szkody na obszarze stajni i w budynku odpowiada właściciel konia.
 3. Konie wypuszczane są na padok w konkretnych godzinach. Właściciele mogą konie sprowadzać bądź wypuszczać tylko pojedynczo w ręku.
 4. Każdy zobowiązuje się do regularnego szczepienia i odrobaczania konia.
 5. Nowo zamieszkały koń musi zostać odrobaczony.
 6. W przypadku choroby konia, która zagraża zdrowiu innych zwierząt, właściciel zobowiązuje się do jego leczenia.
 7. Nie wolno osobom obcym prowadzić treningów oraz jazd rekreacyjnych bez wcześniejszego uzgodnienia z właścicielami Stajni.
 8. Zabrania się klientom prowadzenia działalności zarobkowej na terenie Stajni.
 9. Obsługa Stajni zaleca pozostawienie wiadomości o wyjeździe w teren, przewidywanym czasie i miejscu wycieczki oraz przypuszczalnej godzinie powrotu.

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązuje zasada uwzględniająca dobro koni, wzajemnej życzliwości i pomocy.

 

Osoby rażąco naruszające niniejszy regulamin oraz stwarzające zagrożenie dla siebie i innych mogą zostać poproszone o opuszczenie terenu ośrodka wraz z wypowiedzeniem pensjonatu.