Stajnia Celinów | pensjonat, jazdy konne, obozy, wycieczki

Regulamin Obozu Jeździeckiego

 • obozowicze zakwaterowani są na terenie Stajni Celinów w Pokojach Gościnnych „Nad Stajniami” (kliknij aby obejrzeć). Pokoje są 2, 3 i 5 osobowe;
 • dzieci zakwaterowywane są w pokojach zgodnie z ich wiekiem;
 • jeżeli obozowicze chcą mieszkać w pokoju z koleżanką/kolegą należy podać taką informacjĘ w Zapisach Online. Wpisanie tej informacji nie jest jednoznaczne z takim rozmieszczeniem dzieci w pokojach;
 • obozowiczowi nie wolno jest opuszczać terenu obozu;
 • obozowicz zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania zaleceń kadry obozu oraz przestrzegania zasad bhp, przeciwpożarowych i zasad bezpiecznego postępowania z końmi, które przedstawione są na prelekcji otwierającej obóz;
 • codziennie po śniadaniu oraz po obiedzie przeprowadzana jest kontrola porządku w pokojach – pozytywny wynik kontroli dopuszcza obozowicza do zajęć jeździeckich;
 • obozowicze mają zapewnione 3 posiłki dziennie, podawane w formie stołu szwedzkiego, w godzinach:
  • 8.30 śniadanie,
  • 13.00 obiad,
  • 19.00 kolacja,
 • obozowicze zobowiązani są do uczestniczenia w dyżurach: stajennym i kuchennym;
 • cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 7.00. W tym czasie uczestnicy obozu muszą pozostawać w swoich pokojach;
 • za szkody wyrządzone przez obozowicza odpowiadają rodzice i są oni zobowiązani do pokrycia strat oraz kosztów ich usunięcia;
 • pod koniec turnusu, obozowicze zobowiązani są do uprzątnięcia pokoju, w którym byli zakwaterowani;
 • Stajnia Celinów rekomenduje o nie wyposażanie obozowicza w wartościowy sprzęt elektroniczny – szczególnie dotyczy to telefonów komórkowych. Wartościowy sprzęt elektroniczny (jak laptop, tablet, telefon, kamera, itp itd) oraz wartościowe wyposażenie, ubrania i sprzęt jeździecki pozostają pod opieką obozowicza, a Stajnia Celinów nie odpowiada za zagubienie/zniszczenie rzeczy wartościowych obozowiczów;
 • obozowicze mogą korzystać z telefonów w wyznaczonych godzinach. W pozostałym czasie telefony pozostają nieaktywne, we wspólnym pudełku u wychowawcy. Nie należy wyposażać obozowicza w więcej niż jeden telefon;
 • Stajnia Celinów nie odpowiada za zniszczenie, uszkodzenie, zagubienie telefonu obozowicza;
 • obozowicz musi posiadać ze sobą ważną legitymację szkolną oraz książeczkę zdrowia z numerem PESEL;
 • obozowicz nie może posiadać pieniędzy w gotówce w kwocie wyższej niż 50,00 zł.  Stajnia Celinów nie odpowiada za zaginięcie/zagubienie pieniędzy obozowicza;
 • obozowicza należy wyposażyć w podstawowe środki medyczne na gorączkę, ból gardła, środek na komary i kleszcze, witaminki na przeziębienie.
 • środki medyczne muszą być obowiązkowo przekazane przez Rodziców do Wychowawcy – podpisane imieniem i nazwiskiem obozowicza, zamknięte w pudełku, z zamieszczonym dawkowaniem;
 • Obozowicze nie mogą przyjmować żadnych środków medycznych bez wiedzy Wychowawcy;
 • w przypadku choroby uczestnika obozu, w trakcie trwania turnusu, rodzice zobowiązani są do odebrania dziecka ze Stajni Celinów – w takim przypadku nie jest zwracana kwota za niewykorzystane dni;
 • na terenie Stajni Celinów obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, używania otwartego ognia, picia alkoholu i stosowania innych używek. Nieprzestrzeganie tego zakazu skutkuje natychmiastowym wydaleniem z obozu, a rodzice są zobowiązani do natychmiastowego odbioru dziecka. W takim przypadku nie jest zwracana kwota za niewykorzystane dni;
 • wycieczki/wyjścia poza teren Stajni odbywają się tylko pod opieką wychowawcy, obozowicze poruszają się zwartą grupa, idąc po prawej stronie drogi;
 • wypełnienie Karty Kwalifikacyjnej zgodnej w wytycznymi Kuratorium Oświaty jest obowiązkowe, co wynika z Ustawy o Wypoczynku;
 • organizator zastrzega sobie prawo do odmowy zapisania dziecka w przypadku zgłoszenia w trakcie Zapisu występowania u kandydata na obozowicza chorób/zachowań, które mogą wpływać na jego bezpieczeństwo w trakcie jazd konnych (występowanie: omdleń, ataków duszności, utraty świadomości, utraty przytomności, ataków paniki/nerwicy, niewydolności narządu ruchu, nieprzewidywalnych zachowań psycho-motorycznych);
 • w przypadku ujawnienia się w trakcie trwania obozu chorób/zachowań opisanych powyżej zatajonych przez Rodziców, nieujawnionych w Zapisach Online i w Karcie Kwalifikacyjnej, mogących zagrażać bezpieczeństwu podczas jazd konnych, obozowicz nie będzie uczestniczył w zajęciach jeździeckich;
 • organizator zastrzega sobie prawo do odmowy zapisu dziecka, pomimo wolnych miejsc na wybrany turnus;
 • turnusy obozów i półkolonii rozpoczynają się i kończą zgodnie z podanym wyżej terminarzem;
 • w przypadku rezygnacji zapisującego z pobytu na obozie wpłacona kwota zadatku nie podlega zwrotowi;
 • w przypadku gdy grupa chętnych nie zbierze się w danym terminie, organizator zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania turnusu. W takim przypadku zaliczka zostaje zwrócona w ciągu 7 dni;
 • w przypadku nieobecności dziecka na obozie, w winy nieleżącej po stronie organizatora, (np. późniejszy przyjazd, wyjazd w trakcie trwania obozu lub wcześniejszy wyjazd) nie przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystane dni;
 • w przypadku nieobecności dziecka na obozie, z powodu wypadku zaistniałego na obozie potwierdzonego zaświadczeniem lekarskim, przysługuje zwrot kwoty w wysokości 50% opłaty za niewykorzystane dni;
 • obligatoryjne jest wykupienie ubezpieczenia PZU NNW w cenie dodatkowej  +50 zł za turnus. SU wynosi 50.000,00 zł;
 • warunkiem zapisania na obóz / kolonię / półkolonię w czasie wakacji i ferii jest wpłata I raty – zadatku w wysokości 1.000 zł za jeden turnus;
 • dopiero wpłata zaliczki rezerwuje miejsce na obozie.

Zobacz także:

Stajnia Celinów | pensjonat, jazdy konne, obozy, wycieczki